Yetkilendirme Rejimi

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetlerinin ancak bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

6475 sayılı Kanun’da yer alan tanıma göre hizmet sağlayıcıları; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ve bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124’üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketleri olarak ifade edilmektedir.

Dolayısıyla, 6475 sayılı Kanun gereğince posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekmektedir. Yetkilendirme ise Kurum tarafından şirketlere yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılacaktır.

Yetki belgesi almak isteyen şirketlerin 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde yer verilen şartları karşılaması ve bu şirketlerin faaliyet göstermek istedikleri coğrafi kapsam için belirlenmiş olan yetkilendirme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Kurum, ilgili mevzuata uygun bir şekilde başvuruda bulunan ve bu başvurusu Kurum tarafından uygun görülen şirketlere talepleri doğrultusunda coğrafi kapsamı ulusal veya il/iller bazında olmak üzere yetki belgesi düzenleyecektir. Kurum tarafından yetki belgesi verilen şirketler, yetki belgelerinin geçerlilik süresince hizmet sağlayıcısı sıfatını haiz olup ilgili mevzuat doğrultusunda hak ve yükümlülüklere tabidirler.

Ulusal düzeyde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, tüm yurt çapında; il düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri ilin sınırları içerisinde; birden fazla ilde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, yetkilendirildikleri illerin sınırları içerisinde ve bu iller arasında posta hizmeti vermeye ve/veya bunun için gerekli altyapıyı kurup işletmeye yetkilidir. İl/iller düzeyinde yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, teslim adresi yetkilendirildikleri ilin/illerin dışında olan yurt içi posta gönderilerini kabul edemez.