Yeni Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik belgesi, (1) yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, (2) yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan ve (3) Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Mevzuat Nelerdir?

Yatırımların teşvik edilmesi için Bakanlar Kurulu resmi gazetenin 19.06.2012 tarih ve 28328 sayısında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yeni teşvik sistemini yayınlamıştır. Sistemin uygulanmasını kolaylaştırmak için resmi gazetenin 20.06.2012 tarih ve 28329 sayısında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i yer almıştır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. Ancak kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

Teşvik Belgesi Almak İçin Nereye Müracaat Edilir?

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yar alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirayı aşmayan ve Tebliğin EK-4’ündeki yatırımlar için yerel birimlere başvuru yapılabilir. Sektörümüzü ilgilendiren elektrikli makine ve cihazların imalatı ile radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı konusunda yerel birimlere başvurulabilir.

Teşvik Belgesi Müracaatlarını Değerlendirebilecek Yerel Birimler:

Sanayi Odaları ODALARI: Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya Sanayi Odaları.

Kalkınma Ajansları:

 • Ahiler Kalkınma Ajansı (Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Aksaray)
 • Ankara Kalkınma Ajansı
 • Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Antalya, Isparta, Burdur)
 • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Karabük, Bartın)
 • Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı
 • Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana – Mersin)
 • Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin, Şırnak, Siirt, Batman)
 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay)
 • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Van, Hakkari, Muş, Bitlis)
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin)
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce)
 • Fırat Kalkınma Ajansı (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
 • Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Muğla, Denizli)
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Çanakkale, Balıkesir)
 • İpek Yolu Kalkınma Ajansı (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
 • İstanbul Kalkınma Ajansı
 • İzmir Kalkınma Ajansı
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı (Şanlıurfa, Diyarbakır)
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (Sinop, Kastamonu, Çankırı)
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
 • Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman)
 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas, Yozgat)
 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Samsun, Çorum, Tokat, Amasya)
 • Serhat Kalkınma Ajansı (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı)
 • Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)
 • Zafer Kalkınma Ajansı (Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar)


Teşvik Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Ekonomi Bakanlığı’na veya yerel birimlere yapılan müracaatlarda Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için istenen belgeler:

 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi
 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi
 • Tebliğ eki EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri
 • Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.
 • Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkotlu çıktı
 • 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
 • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğ eki EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Teşvik Belgesi Aldım Dikkat Etmem Gereken Yükümlülüklerim Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi alanlara bazı yükümlülükler getirilmektedir:

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın belirlenen şartlarda ve kapasitelerde tamamlanması ve işletmeye geçilmesi gerekmektedir.

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır.

Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 (beş) yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri Bakanlıkça proje bazında değerlendirilir.

Yatırımcının, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat etmesi gerekmektedir.

Sektörümüze Yönelik Yeni Teşvik Sistemi Neler Sunmaktadır?

Yeni Teşvik Sistemi “Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Teşvik Uygulamaları ve Stratejik Yatırım Uygulamaları” olmak üzere dört farklı uygulama üzerine bina edilmiştir. Bu uygulamalarla ilgili bilgi vermeden önce uygulamaları içerdiği destek unsurları üzerinde durmakta fayda olacaktır. Teşvik sisteminde dokuz destek unsuru yer almaktadır:

KDV İstisnası: Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir.

KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali için ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmasıdır.

Vergi İndirimi: Gelir veya Kurumlar Vergisinin indirimli olarak uygulanmasıdır. İndirimlerin toplamı yatırımına katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır ve katkı tutarları bölgelere göre değişmektedir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Primi Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım neticesinde sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin Bakanlıkça karşılanmasıdır. Ancak, bu tutar asgari ücrete tekabül eden kısımla sınırlandırılmıştır. Bu destek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

Faiz Desteği: En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir

Sigorta Primi Desteği: Yapılacak yatırımla sağlanan ilave istihdam için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Genel Teşvik Uygulaması

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile Kararın EK-4’ünde yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, birinci ve ikinci bölgelerde 1 milyon TL iken diğer bölgelerde 500 bin TL sabit yatırım tutarı üzerindeki yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

Gümrük vergisi muafiyeti: Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir.

Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali için ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmasıdır.

Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Bölgesel Teşvik Uygulaması

Ülkemizde tüm iller Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) 2011 çalışmasına göre 1’den 6’ya kadar numaralandırılmıştır. En gelişmiş il 1 ile ve en az gelişmiş il ise 6 ile gösterilmektedir. Numaralandırma ile illerimiz 6 ayrı bölgeye ayrılmakta olup desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

Bölgesel Teşvik uygulamalarında asgari yatırım tutarı Kararın EK-2’sinde yer almaktadır. Sektörümüzü yakından ilgilendiren elektrik makine ve cihazları imalatı ile radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı tüm illerde Bölgesel Teşviklerden yararlanabilir. Bu iki alanda yapılacak yatırımın asgari tutarı 1 nci Bölgede 4 milyon TL, 2 nci Bölgede 3 milyon TL, 3 üncü Bölgede 2 milyon TL, 4 üncü ile 5 inci Bölgelerde 1 milyon TL ve 6 ncı Bölgede ise 500 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Bölgesel Teşvik Belgesine sahip yatırımları yararlanacağı destek unsurları şunlardır:

 • KDV İstisnası (Genel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi uygulanır.)
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (Genel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi uygulanır.)
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).
 • Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
 • Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
 • Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinde yapılan indirimler yatırımın yapıldığı bölgeye göre yüzde 30 ile yüzde 90 arasında değişmektedir. Bunun yanında teşvik kapsamında kazanılan vergi indirimlerinin toplamı yatırımın belli bir yüzdesine ulaşıncaya kadar devam etmektedir. Bu üst limite yatırıma katkı oranı denilmekte olup yatırımın yapıldığı bölgeye göre yüzde 10 ile 35 arasında bir oranda uygulanmaktadır. Eğer yatırım 31.12.2012 tarihine kadar başlarsa vergi indirimleri ve yatırıma katkı oranı daha yüksek yüzde ile aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.

Teşvikin uygulanması sırasında diğer bir soru ise vergi indiriminin tamamını yatırım döneminde kullanılmasıdır. Bu konuda yatırıma katkı oranının bir kısmı yatırım döneminde ve kalan diğer kısmı ise işletme döneminde kullanılabilmektedir. Uygulama yatırım bölgesine göre aşağıdaki gibi değişmektedir:

Bölgesel Teşvik kapsamında değerlendirilen yatırımlar organize sanayi bölgelerine (OSB) yapılırsa bir alt bölge vergi indiriminden faydalanır. Eğer yatırım en alt bölge olan 6 ncı Bölgede ise yatırıma katkı oranına 5 puan eklenir.


Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bölgesel Teşvik kapsamında bu destek unsurundaki uygulama, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler yıllar süresince devam eder. Ancak bu destek unsurunda aşağıda verilen oranlarda üst limit uygulanmaktadır.

Vergi indirimi uygulamasında olduğu gibi bu destek unsurunda da yatırımın OSB’lerde yapılması ile bir alt bölgenin destek oran ve sürelerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımcılara yatırım yeri tahsisi Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda yatırımcılara Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler de yatırım yeri olarak verilebilmektedir.

Faiz Desteği

Bu destek unsurunda kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bölgesel teşviklerden faydalanacak yatırımcılar yatırım tutarlarının % 70 oranında Ekonomi Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu bankalardan azami 5 yıl vadeli kredi kullanabilecektir.

Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır)

Karar uyarınca 6 ncı bölgede bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır

Karar uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Büyük Ölçekli Yatırım Uygulaması

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvikinin uygulanmasında asgari yatırım tutarı Kararın EK-3’ünde yer almaktadır. Sektörümüzü yakından ilgilendiren elektronik sanayi yatırımlarında asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olarak uygulanmaktadır.

 • Bölgesel Teşvik Belgesine sahip yatırımları yararlanacağı destek unsurları şunlardır:
 • KDV İstisnası (Genel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi uygulanır.)
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (Genel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi uygulanır.)
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır)
 • Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır)
 • Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinde yapılan indirimler yatırımın yapıldığı bölgeye göre aşağıda verildiği gibidir. Toplam indirimdeki üst limit yine yatırımın yapıldığı bölgeye göre uygulanmaktadır. Eğer yatırım 31.12.2012 tarihine kadar başlarsa vergi indirimleri ve yatırıma katkı oranı daha yüksek yüzde ile aşağıdaki tabloda verilmektedir.

31/12/2013 tarihine kadar yapılan yatırımlar için1/1/2014 İtibariyle yapılan yatırımlar için
BölgelerYatırıma katkı oranı (%)Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)Yatırıma katkı oranı (%)Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
125502030
230552540
335603050
440703560
550804070
660904590

Yatırıma katkı oranının bir kısmı yatırım döneminde ve kalan diğer kısmı ise işletme döneminde kullanılabilmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırımlara Teşvik kapsamında değerlendirilen yatırımlar organize sanayi bölgelerine (OSB) yapılırsa bir alt bölge vergi indiriminden faydalanır. Eğer yatırım en alt bölge olan 6 ncı Bölgede ise yatırıma katkı oranına 5 puan eklenir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bu kapsamdaki destek unsurundaki uygulama, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler yıllar süresince devam eder. Ancak bu destek unsurunda aşağıda verilen oranlarda üst limit uygulanmaktadır.

Bölgeler31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlarSigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
12 yıl-3
23 yıl-5
35 yıl3 yıl8
46 yıl5 yıl10
57 yıl6 yıl11
610 yıl7 yıl15

Vergi indirimi uygulamasında olduğu gibi bu destek unsurunda da yatırımın OSB’lerde yapılması ile bir alt bölgenin destek oran ve sürelerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımcılara yatırım yeri tahsisi Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda yatırımcılara Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler de yatırım yeri olarak verilebilmektedir.

Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır)

Karar uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır)

Karar uyarınca 6 ncı bölgede büyük ölçekli yatırım uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Stratejik Yatırım Uygulaması

Ülkemizin ithalat kalemler içinde yer alan ürünlerin ülke içinde üretilmesi için yapılan yatırımların teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu yeni teşvikin amacı; GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamasında bir yatırımın stratejik yatırım olarak değerlendirilebilmesi için belli şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL üzerinde olması gerekmektedir.
 • Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir.
 • Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari %40 oranında katma değer sağlanması şarttır.
 • Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması gereklidir.

Bu önemli teşvik uygulamasında yer alan destek unsurları aşağıda yer almaktadır:

 • KDV İstisnası (Genel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi uygulanır.)
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (Genel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi uygulanır.)
 • Vergi indirimi: İndirim oranı tüm bölgelerde yüzde 90 olup yatırıma katkı oranı yüzde 50 olarak uygulanmaktadır. Toplam indirimlerin üst sınır olan yatırıma katkı oranının yüzde 50’si (6 ncı bölge için yüzde 80) yatırım döneminde olmak üzere kalan kısmı işletme döneminde destek olarak sunulabilmektedir.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği: 7 Yıl (6. Bölgede 10 yıl) boyunca destek sağlanmaktadır.
 • Yatırım yeri tahsisi: Yatırımcılara yatırım yeri tahsisi Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda yatırımcılara Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler de yatırım yeri olarak verilebilmektedir.
 • Faiz desteği: Yatırımtutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar faiz desteği sağlanmaktadır. Döviz cinsinden kredi için üst limit %2’dir.

KDV iadesi: 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için uygulanmaktadır.

Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için): Karar uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için): Karar uyarınca 6 ncı bölgede büyük ölçekli yatırım uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

 

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Yatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı (%)

50 (6 ncı bölge için 80)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

KDV İadesi

500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için