Uzmanlık

Uzman yardımcıları;

Uzman yardımcısı olarak,

 • Ücretsiz izin ile uzman yardımcılığı süresince alınan toplam sıhhi iznin üç aydan fazla süren kısmı hariç, üç yıl çalışmış olması,
 • Her yıl olumlu sicil almış olması,
 • Hazırlayacakları tezin kabul edilmesi,
 • Yeterlik sınavında başarılı olması,
 • Uzman yardımcılığı dönemi içinde YDS'den en az 70 ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puana yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması
 •  şartıyla Uzman olarak atanmaya hak kazanırlar.

Uzmanların görev ve yetkileri

Uzmanlar ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görevlerin; düzenli, müessir, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin gerektirdiği bütün uzmanlık çalışmalarını yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün gereği olarak uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:

 • Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • İlgili mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası amacıyla yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile alınan Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
 • Verilen yetki çerçevesinde denetleme çalışmalarını yürütmek.
 • Uluslararası sözleşmelerde ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin olarak yer alan hususların uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek.
 • Yöneticilerince verilecek benzeri görevleri yapmak