TTTE Mevzuatı

Telekomünikasyon sektöründe Yetkili Kamu Kuruluşu olan Kurumumuz bünyesinde, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde Ulusal Programda "Malların Serbest Dolaşımı" başlığı altında yer alan; ithalat ve imalat rejimindeki uygunluk değerlendirme prosedürlerinin düzenlenmesini ve CE işaretlemesini kapsayan, Telsiz ve Telekomünikasyon Sektörünün tam serbestliğinin sağlanması, yeni cihazların piyasaya kısa sürede yerleşmesi ve böylece teknolojik gelişmelerinin hızlanmasını amaçlayan, Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının ve bunların uygunluğunun karşılıklı tanınması konusundaki Avrupa Parlementosu ve Konsey'inin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifi ile ilgili ilk olarak "Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları-TTTE" Yönetmeliği hazırlanmış ve 11 Mayıs 2003 tarih ve 25105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Daha sonra söz konusu Yönetmelik iptal edilmiş olup, yeniden düzenlenen "Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)" 24 Mart 2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

TTTTE Yönetmeliği'nin düzenlediği konular arasında;

  • Cihazların piyasaya arz koşulları,
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi,
  • Güvenli olmayan cihazların piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması veya bertarafı,
  • Uygunluk değerlendirme prosedürleri,
  • Onaylanmış Kuruluş'ların çalışma usul ve esasları,
  • CE işareti,
  • Uygulamalarla ilgili olarak, AB Komisyonuna, AB üyesi ülkelere ve diğer AB kuruluşlarına yapılması öngörülen bildirimler yer almaktadır.

TTTE Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Düzenlemeler:

Bildirim Formu

Frekans veya frekans bandlarını kullanan ve/veya kullanımına yönelik kısıtlamaları olan telsiz ekipmanları ithalatçı ve/veya yetkili temsilcisinin, cihazları piyasaya arz etmeden en az dört hafta önce TK'ya başvurarak onay almak amacıyla kullanacağı "Sınıf 2 Bildirim Formu" AB'ye paralel olarak hazırlanmıştır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

TTTE'nin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken, ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, PGD konularında, TK'nın görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemek amacıyla, "TTTE' nin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" hazırlanmıştır.

Arayüz Kriterleri

Telekomünikasyon terminal ekipmanı üreticilerinin ekipmanlarını, bağlanacakları kamu şebekesine zarar vermeyecek şekilde üretmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, TTAŞ, arayüz kriterlerini, Nisan 2004 tarihinden bu yana İnternette yayımlamaktadır.

Onaylanmış Kuruluşlar

"Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği" kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti gösterecek Onaylanmış Kuruluş'larla ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla, "Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik" hazırlanmış ve 26/02/2004 tarihinde yayımlanarak, aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

TÜRKAK ile TK Arasında Protokol

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik" çerçevesinde, TK tarafından görevlendirilecek OK adaylarının, Avrupa'daki uygulamalar ve Türkiye'deki stratejiler doğrultusunda, teknik yeterlilik, tarafsızlık ve bağımsızlıklarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi için, TK ile ulusal akreditasyon kuruluşu olan Türkiye Akreditasyon Kuruluşu (TÜRKAK) arasında "Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Akreditasyon Kurumu Arasında Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Protokol" hazırlanmış olup, Protokol metni TK ile TÜRKAK tarafından imzalanarak, 09/12/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uyumlaştırılmış Standardlar

Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları ve ilgili Uyumlaştırılan Ulusal Standartlar'ın yer aldığı liste, "TTTE Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standardlara Dair Tebliğ (2007/1)" in ekinde 18/08/2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listeler, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan standartlar çerçevesinde güncellenerek yayımlanmaktadır.