TEY Mevzuatı

Telekomünikasyon sektöründe Yetkili Kamu Kuruluşu olan Kurumumuz bünyesinde, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde Ulusal Programda "Malların Serbest Dolaşımı" başlığı altında yer alan; ithalat ve imalat rejimindeki uygunluk değerlendirme prosedürlerinin düzenlenmesini ve CE işaretlemesini kapsayan, Telsiz ve Telekomünikasyon Sektörünün tam serbestliğinin sağlanması, yeni cihazların piyasaya kısa sürede yerleşmesi ve böylece teknolojik gelişmelerinin hızlanmasını amaçlayan, Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış Telsiz Ekipmanlarının ve bunların uygunluğunun karşılıklı tanınması konusundaki Avrupa Parlementosu ve Konsey'inin 22 Mayıs 2014 sayılı RED Direktifi ile ilgili ilk olarak Telsiz Ekipmanları (TE) Yönetmeliği hazırlanmış ve 05.11.2020 tarih ve 31295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

TE Yönetmeliği'nin düzenlediği konular arasında;

  • Cihazların piyasaya arz koşulları,
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi,
  • Güvenli olmayan cihazların piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması veya bertarafı,
  • Uygunluk değerlendirme prosedürleri,
  • Onaylanmış Kuruluş'ların çalışma usul ve esasları,
  • CE işareti,
  • Uygulamalarla ilgili olarak, AB Komisyonuna, AB üyesi ülkelere ve diğer AB kuruluşlarına yapılması öngörülen bildirimler yer almaktadır.

TE Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Düzenlemeler:

Bildirim Formu (Sınıf-2) 

TE Yönetmeliği ile Sınıf-2 bildirimlerinin kaldırılması nedeniyle bu tür cihazlar için Sınıf-2 bildirimi yapılmasına gerek yoktur.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

TE’nin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken, ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, PGD konularında, TK'nın görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemek amacıyla, TTTE’nin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hazırlanmıştır.

Onaylanmış Kuruluşlar

Telsiz ekipmanları alanında uygunluk değerlendirme faaliyeti gösterecek Onaylanmış Kuruluş'larla ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla, Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 26/02/2004 tarihinde yayımlanarak, aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

TÜRKAK ile BTK Arasında Protokol

Onaylanmış Kuruluşlara (OK) Dair Yönetmelik çerçevesinde, BTK (mülga Telekomünikasyon Kurumu) tarafından görevlendirilecek OK adaylarının, Avrupa'daki uygulamalar ve Türkiye'deki stratejiler doğrultusunda, teknik yeterlilik, tarafsızlık ve bağımsızlıklarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi için, BTK ile ulusal akreditasyon kuruluşu olan Türkiye Akreditasyon Kuruluşu (TÜRKAK) arasında Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Akreditasyon Kurumu Arasında Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Protokol hazırlanmış olup, Protokol metni BTK ile TÜRKAK tarafından imzalanarak, 09/12/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Uyumlaştırılmış Standartlar

Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları ve ilgili Uyumlaştırılan Ulusal Standartlar'ın yer aldığı liste, TTTE Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standardlara Dair Tebliğ (2007/1) in ekinde 18/08/2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listeler, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan standartlar çerçevesinde güncellenerek yayımlanmaktadır.