Tesis Paylaşımı Düzenlemesi

Tesis paylaşımı, elektronik haberleşme şebeke işletmecilerinin sahip olduğu boru, kanal ve göz gibi pasif altyapıların diğer işletmecilere ücreti karşılığı kullandırılması hizmetidir. Yüksek hızlı genişbant hizmetlerin son kullanıcılara ulaştırılması için ihtiyaç duyulan yeni nesil şebekelerin kurulumunda boru, kanal, göz gibi mevcut tesislerin paylaşılması, kaynakların etkin kullanımı ve mükerrer yatırım yapılmaması açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 12/04/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, 01/09/2013 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde, sahip oldukları boru, kanal ve gözleri talepleri halinde diğer işletmecilerle paylaşma yükümlülüğüne tabi kılınmışlardır. Söz konusu yükümlülüğün uygulama detaylarını içeren “Tesis Paylaşımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Hizmetinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar” 29/07/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile 01/09/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde revize edilmiştir.

Bununla birlikte, 12/04/2013 tarih ve 2013/DK-SRD/188 sayılı Kurul Kararı ile toptan fiziksel şebeke altyapısına erişim pazarında etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olarak belirlenen Türk Telekomünikasyon AŞ’ye “abonelere erişim sağlama” ile “Arabağlantı, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, Veri Akış Erişimi ve Kısmi Kiralık Devre hizmetleri kapsamında omurga bağlantılarında (backhaul-Türk Telekom santral binalarında teslim aldıkları trafiği kendi varlık noktalarına taşıma maksatlı)” maliyet esaslı ücretlerle tesis paylaşımı sağlama ve söz konusu hizmetin sunulmasına ilişkin uygulanacak usul, esas ve ücretleri içeren referans teklif hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda Türk Telekom Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi (ReTPAFT) son olarak 29/07/2015 tarih ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile 01.09.2015 tarihinden geçerli olacak şekilde onaylanmıştır.

Öte yandan, Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin kurulması, faaliyete geçirilmesi, tesis paylaşımına ilişkin iş ve işlemlerinin etkinliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında alınan 13.09.2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/265 sayılı Kurul Kararı ile tesis paylaşımı taleplerinin öncelikle Kurumumuz değerlendirmesine sunulmasına ve Kuruma iletilecek tesis paylaşımı başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçlerin Kurumumuzca belirlenmesine karar verilmiştir Bu itibarla, elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin projelerin tesis paylaşımı bakımından değerlendirilebilmesini teminen öncelikle Kurumumuza sunulması gerekmekte olup, bu çerçevede ReTPAFT’ın Ek-3’ünün 6 numaralı başlığı altında yer verilen Tesis Paylaşımına İlişkin Talep Formunun başvuruda bulunacak işletmeciler tarafından eksiksiz olarak doldurularak aşağıdaki bilgiler ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir;

1) Tesis paylaşımı talebine konu güzergâhın uç noktalarının adı, adresi ve/veya koordinat bilgisi (CD içerisinde Proje Veri Temin Kılavuzu’nda yer verilen formatlara uygun olarak),

2) Güzergâh bilgisine yönelik ek açıklamalar,

3) Talep edilecek güzergâh üzerinden sunulacak hizmetlerin kapsamı, ne şekilde ve ne tür cihazlar/kablolar ile verileceğine dair bilgiler.

Bu aşamada başvuru sahibi işletmecinin Kurumumuza sunduğu bilgiler dışında altyapı sahibi işletmeciye ilave bilgi göndermesi gerekmemekte olup, yer etüdünden (yer etüdü ücreti ve süresinin başvuran işletmeciye bildirilmesi dâhil)  başlamak üzere devam eden süreçlere ilişkin iş ve işlemlerin ilgili dokümanlardaki hükümlere göre taraflarca sürdürülmeye devam edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, tesis paylaşımı talep eden işletmecinin altyapı sahibi işletmeciye başvurmasını müteakip altyapı sahibi işletmeci tarafından yer etüdü süresi ve ücretinin 15 gün içerisinde hesaplanarak banka hesap bilgileri ile birlikte tesis paylaşımı talep eden işletmeciye bildirilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak işletmeciler tesis paylaşımı taleplerini değerlendirmek üzere öncelikle Kurumumuza bildirecek olup, sonrasındaki iş ve işlemler “abonelere erişim sağlama” veya “Arabağlantı, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim, Veri Akış Erişimi, Kısmi Kiralık Devre hizmetleri kapsamında Türk Telekom santral binalarında teslim aldıkları trafiği kendi varlık noktalarına taşıma” maksatlı tesis paylaşımı talepleri için ReTPAFT kapsamında Türk Telekom ile, bunun dışında kalan tesis paylaşımı talepleri için ise son olarak 29/07/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile revize edilen “Tesis Paylaşımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Hizmetinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar” dokümanı kapsamında altyapı sahibi ilgili işletmeciler ile sürdürülecektir.