Telsiz Kurulum ve Kullanımlarında Dikkat Edilecek Hususlar

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 36’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Ancak, bu Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinde[1] kullanılacak frekanslar için tahsis ve tescil işlemi yapılmaz.” hükmü ve 37’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu kapsamdaki kullanıcılar telsiz cihaz veya sistemlerini Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.” kapsamında telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tahsis işlemi yapmak zorundadır. Telsiz cihaz sistemine sahip kullanıcıların aşağıdaki yükümlülükler ve ilgi mevzuatta belirtilen diğer yükümlülüklere uyması gerekmektedir.

 

1.  Kurum tarafından verilen tahsis belgesinde sadece asgari teknik değerler belirtilmekte olup, tahsise ilişkin detaylara kullanıcının ilgili yetkilisi tarafından SMAS’den(Spektrum Mühendisliği ve Analiz Sistemi) https://kurumsal.btk.gov.tr/ilgili Tahsis No. sorgulanarak erişilebilmektedir. 

2.   Kullanıcı, telsiz cihaz ve sistemini kurarken veya kurdururken izne/tahsise ilişkin tüm detaylara tam uyumlu olmak ve Kurum teknik düzenlemelerine uygun cihazları kullanmakla yükümlüdür.

3.  Kullanıcı, Kurumdan izin almaksızın tahsiste belirtilen değerler dışında kurulum veya kullanım yapamaz. Bu kapsamda bir değişiklik yapmak istemesi durumunda öncelikle Kurumdan izin alarak iznini/tahsisini güncellemesi gerekmektedir.

4.  Telsiz sistemi kurma ve kullanma izni olan kullanıcıların sistemlerine ilave edecekleri her telsiz cihazı veya frekans için Kurumdan izin alması gerekmektedir.

5.  Kullanıcı izin/tahsis tarihinden itibaren altı ay içinde izin aldığı telsiz sistemini kurmakla yükümlüdür. Alan temelli tahsislerde ayrıca kullanıcı izin kapsamında kurduğu sistemleri kurulumu müteakip Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Noktasal tahsislerde de aynı sistem kurma süre kıstı geçerlidir. Kullanıcı gerekçelerini belirtmek suretiyle Kurumdan ek süre talep edebilir. Kurum, söz konusu kullanıcıya altı ayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilen kullanıcıların, süre uzatımı da dâhil verilen süre sonunda sistemini kurmaması halinde verilen izin iptal edilerek kullanıcıya bildirilir.

6.  Kurumdan izin almış bulunan telsiz sistemi kullanıcılarının, sistemlerini tamamen kullanımdan kaldırmaları ve bunu bir yazı ile Kuruma bildirmeleri veya telsiz sisteminin kaldırıldığının Kurum tarafından tespiti halinde; verilen telsiz sistemi kurma ve kullanma izni ve ruhsatları iptal edilir.

7.  Telsiz cihaz ve sistem kurma ve kullanma izinleri ile ruhsatları iptal edilen kullanıcılar bu cihazlarını yeni bir izin alınıncaya kadar kullanamazlar.

8.  Kullanıcılar, Kuruma bildirdikleri tebligat adreslerinde oluşan değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ve SMAS üzerinden Kuruma bildirmek zorundadırlar. Belirtilen bildirim zorunluluğuna uyulmaması halinde, Kurum kayıtlarındaki mevcut adres tebligat adresi olarak kabul edilir ve bu adrese yapılan her türlü tebligat, alındı belgesi olmaksızın ilgiliye yapılmış sayılır. 

9. Tebligat adresine ek olarak, SMAS sisteminden, posta ile tebliğ edilmesi zorunlu olmayan ancak kullanıcının iş ve işlemlerini yürütmesine yardımcı olacak diğer bildirimler e-posta ile yapılmakta olup, güncel e-posta adresinin SMAS sisteminde doğru ve güncel bir biçimde yer alması gerekmektedir.

10. Telsiz sistemini veya cihazlarını Kurum denetlemeye veya denetlettirmeye yetkilidir.

11. Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini 5809 sayılı EHK ve Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e aykırı olarak,

  • ·Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini Kurumdan izin almaksızın satılması, kurulması, işletilmesi ve kullanılması,
  • ·Gerekli telsiz cihaz ve sistem kurma izinler alınmış olsa bile millî güvenliği ihlal amacıyla kullanılması,
  • ·Telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir şekilde kurulması, işletilmesi, fiziki yerinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılması halinde aykırılığın giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması,
  • ·Telsiz sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmaması sonucu her ne suretle olursa olsun diğer elektronik haberleşme sistemleri üzerinde elektromanyetik girişim veya diğer her türlü bozucu etkiye sebebiyet verildiğinin tespiti üzerine söz konusu elektromanyetik girişim veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması,

durumlarına yönelik olarak; 5809 sayılı EHK’nın “Spektrum izleme ve denetimi” başlıklı 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Telsiz cihaz veya sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının denetimi, elektromanyetik girişimlerin tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyetleri konularında mevzuat dahilinde güvenlik birimleriyle işbirliği yapılması, ulusal ve uluslararası spektrum izleme, denetleme ve denetlettirme faaliyetleri Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.” hükmü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinde yer alan “a) Ruhsat veya izin verilen telsiz cihaz veya sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usûllere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü yapmak.

b) Frekans spektrumunu izlemek, denetlemek, bunlarla ilgili düzenlemeleri yapmak, gerekli tedbirleri almak ve müeyyideleri uygulamak.

c) Telsiz haberleşmesinde kaçak yayınlan tespit etmek ve faaliyetine son vermek, usulsüz yayınlar ile elektromanyetik girişimleri tespit ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak” hükümleri ve ilgili diğer usul esaslar uyarınca gerekli tespitler yapılarak, mevzuata aykırı kullanımlara yönelik olarak EHK’nın “Cezai Hükümler” başlıklı 63’üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem (adli ceza için savcılıklara suç duyurusu vb.) yapılmaktadır.