Son Kullanıcılara Yönelik Tarife Düzenlemeleri

Toplum ve birey açısından vazgeçilmez olan elektronik haberleşme hizmetlerine erişimde tüketicilerin ödediği ücretlerin düzenlenmesi, gerek pazarda etkin ve sürdürülebilir rekabetin sağlanması gerekse tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, işletmecilerin son kullanıcılara (perakende seviyede) uyguladığı tarifeler, başta 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) olmak üzere, Tarife Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Kurumumuzca düzenlenmekte, izlenmekte ve denetlenmektedir.

EHK’da, Kurumumuzca tarifelere ilişkin yasal çerçevenin çizilmesinde uyulacak ilkelerin, temel olarak, rekabetin ve tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik belirlendiği görülmektedir. Bunun yanında, ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde uygulayacakları tarifeleri belirleyebilme serbestisi işletmecilere EHK ile verilmektedir.

Özetle, elektronik haberleşme hizmetlerinin önemli bir unsuru olarak tarifeler, Kurumumuzca belirlenen kurallar çerçevesinde, ticarî serbesti ile işletmeciler tarafından uygulanmaktadır.