Sivil İHA'larda Kullanılabilecek Frekanslar

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK)'nun 8'inci maddesinde belirtilen şartlara (kendi kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmamak, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılmak ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamak, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemek ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamak) uyma yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla;

Ülkemizde, İHA'lar da dahil olmak üzere; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muafiyet elde edilebilmesine ilişkin hususlar, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Frekans Tahsisinden MuafTelsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik" ve söz konusu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Teknik Ölçütler Kurum tarafından belirlenerek Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanır." hükmü çerçevesinde yayımlanan "Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler" (Teknik Ölçütler) düzenlemesi ile belirlenmiştir.

Bu çerçevede, “Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)”nin 17'nci maddesi uyarınca imalatçı / ithalatçı / yetkili temsilci / dağıtıcıların yükümlülükleri saklı olup; Telsiz ekipmanı içeren bir İHA,

a. Ambalajında ve kullanma kılavuzunda, ‘CE işareti’ bulunmakla birlikte ‘uyarı piktogramı (!)’ veya ‘kullanım kısıtlamalarına/kullanım izni alınması gerekliliğine ilişkin uyarı’ bulunmuyorsa, özel kişilerce Kurumumuza frekans tahsisi veya izin için başvurulmasına ihtiyaç olmaksızın kullanılabilmekte,

b. (a) bendinde belirtilen şartların tamamını sağlamıyor ise (CE işareti bulunsa dahi) Kurumumuzca frekans tahsisi yapılmadığından kullanılamamaktadır.

Bu yükümlülüklere uyulmadan yapılan cihaz kullanımlarına yönelik olarak; 5809 sayılı EHK'nın "Cezai Hükümler" başlıklı 63'üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.