Sınıf 2 Bildirim Formu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunulması uygulamasına son verilmiştir

5.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) (TEY) ile; 24.3.2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) yürürlükten kaldırılarak Sınıf 2 Bildirim Formu onayı için Kurumumuza başvuruda bulunulması uygulamasına son verilmiştir. 
 
Telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin yükümlülükler, telsiz ekipmanlarının uygunluğu ile piyasa gözetimi ve denetimi, TEY kapsamında olup bu yönetmelikte, uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazın piyasaya arzından önce Kurumumuza izin başvurusu yapılması yükümlülüğü bulunmadığından Kurumumuzca söz konusu başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.


TEY ile; başta
  •  AB uygunluk beyanı ve CE işaretlemesi ile
  • Telsiz ekipmanın hizmete sunulmasına ilişkin kısıtlama olması veya kullanım iznine tabi olması halinde, söz konusu kısıtlamanın/iznin uygulandığı ülkelerin/coğrafi bölgelerin ambalajda ve cihazla birlikte verilen belgeler arasında Yönetmeliğin 17’nci maddesinde düzenlenen şekilde belirtilmesi,
  • Telsiz ekipmanının TEY’in 5’inci maddesinde belirtilen temel gereklere uygunluğu, 
olmak üzere imalatçı / ithalatçı / yetkili temsilci / dağıtıcı gerçek ve tüzel kişilerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ayrıntılı şekilde belirlenmiş olup bu yükümlülüklerin cihazın piyasaya arzından önce yerine getirilmesine ilişkin sorumluluk tümüyle söz konusu gerçek ve tüzel kişilerde bulunmaktadır.


Ayrıca telsiz cihaz ve sistemlerinin;
 
dahil olmak üzere mer'i mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlar çerçevesinde, temel gereklere uygunluğu, piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması, kurulması, işletilmesi ve kullanılması ile cihaz kullanıcılarının bu hususlarda tam ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi de imalatçı / ithalatçı / yetkili temsilci / dağıtıcının sorumluluğundadır.

Bu bağlamda; yukarıda belirtilen hususlar, cihazın piyasaya arzını müteakip işlem / denetim / değerlendirme / müeyyideye tabi olmayacağı anlamına gelmemekte olup cihazların piyasaya arzını müteakip Kurumumuzca Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile diğer faaliyetler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde uygunsuzluk belirlenmesi halinde 5809 ve 7223 sayılı Kanunlar uyarınca cezai işlem ve diğer tedbirler uygulanacaktır.


Mülga mevzuat çerçevesinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmakta olan “Sınıf 2 Bildirim Formu Onaylanmış Cihazların Listesi”, geçiş sürecini müteakip yayından kaldırılacaktır.