Mevzuat

Bakanlar Kurulunca alınan 11/6/2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar, 20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar gereğince Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na siber güvenlik alanında görev ve yetkiler verilmiş, siber güvenlik ile ilgili çalışma grupları ve geçici kurulların oluşturulabileceği karara bağlanmıştır.

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar,

06/02/2014 tarihinde yayımlanan 6518 saylı kanun ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na bazı maddeler eklenerek ilgili Bakanlar Kurulu kararı güncellenmiş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na siber güvenlik ile ilgili yeni görevler verilmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile;

  • Bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi (4 üncü madde birinci fıkra (ı) bendi),
  • İzinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması(12 nci madde ikinci fıkra (j) bendi),
  • Elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması (6 ncı madde birinci fıkra (ş) bendi)
  • Siber güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer birimleri marifetiyle yerine getirmek (6 ncı madde birinci fıkra (v) bendi)

görevleri Kurumumuza verilmiştir.