Şebeke ve Bilgi Güvenliği Denetimleri

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü maddesinin birici fıkrasının (l) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n), (ş) ve (v) bendi ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (i) ve (j) bendine dayanılarak Kurum, işletmecilerin şebeke ve bilgi güvenliği konusunda yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini re’sen veya şikâyet üzerine denetleyebilir veya denetletebilir, konu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Bu kapsamda işletmecilere yönelik planlı ve plansız denetimler devam etmektedir