Sabit Telefon Hizmeti Son Kullanıcı Tarifeleri

Perakende seviyede sabit arama hizmetleri piyasasına ilişkin olarak yapılan analiz ve değerlendirmeler muvacehesinde, sabit şebekede arama hizmetlerine ilişkin ilgili pazarda öncül düzenlemelerin ve bu kapsamda EPG tespitinin gerekli olmadığı değerlendirildiğinden anılan pazarda perakende düzeyde bir yükümlülük bulunmamaktadır. Bununla birlikte 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tarifelerin Düzenlenmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “İşletmeciler, uygulayacakları tarifeleri, ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirlerler” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda sabit telefon hizmeti sunan işletmeciler perakende tarifelerini ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemelerine uymak kaydıyla serbestçe belirleyebilmektedirler.