Rekabetin Tesisi ve Korunması

Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabetin Tesisi ve Korunması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca elektronik haberleşme sektöründe rekabetin tesisi ve korunması amacıyla;

  • Pazar analizleri yapmak ve analizlerin sonucuna göre ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirlemek ve bu işletmecilere getirilecek yükümlülükleri tespit etmek, aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler arasında yükümlülükler açısından gerektiğinde farklılaştırma yapmak.
  • 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sektörde rekabete aykırı davranış ve uygulamaları resen veya şikâyet üzerine incelemek, soruşturmaya ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almak, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmek.
  • Sektörde rekabete aykırı davranış ve uygulamaların giderilmesine yönelik tedbirler almak, gerektiğinde müeyyide uygulamak. İşletmecilerin uygulamalarını rekabet açısından izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.
  • Rekabet Kurumu’na, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin birleşme ve devralma başvuruları da dâhil olmak üzere vereceği kararlar ile yapacağı inceleme ve tetkiklere ilişkin olarak görüş vermek, mevzuatın öngördüğü hallerde Rekabet Kurumu’ndan görüş almak hususlarında görevli ve yetkili kılınmıştır.