Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Son Kullanıcı Tarifeleri

Mobil iletişim teknolojilerine dayanan telefon hizmeti günlük hayatın vazgeçilemez bir unsuru haline gelmiştir. Bahse konu hizmetin sunumu, Kurumumuz ile ilgili işletmeciler arasında imzalanmış bulunan imtiyaz sözleşmelerine dayalı olarak işletmeciler tarafından ticarî serbesti çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu itibarla mobil işletmeciler, söz konusu sözleşmeler ve “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Tarifelerinin Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca uygulayacakları tarife ve kampanyalar ile bunlara ilişkin her türlü değişikliği, yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce Kurumumuza bildirmekte ve Kurumumuzca belirli aralıklarla düzenlenen “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi (Azami Tarife Çizelgesi)”nde yer alan ilgili azami ücretleri aşmamak kaydıyla tarifelerini serbestçe belirlemektedirler. Azami Tarife Çizelgesi, aynı yıl içerisinde iki defa enflasyon ve güncel gelişmeler dikkate alınarak yenilenmektedir. Bu kapsamda, enflasyon oranı dikkate alınarak azami ücretinde artış yapılan hizmetler olduğu gibi azami ücreti kademeli olarak veya doğrudan düşürülen hizmetler de bulunmaktadır. Güncel Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Tarife Çizelgesine ulaşmak için tıklayınız.