İstihdam

Kurumumuzda yeni personel istihdamının tek yolu Uzman Yardımcısı (Bilişim, İdari, Teknik) alımı yoluyla meslek personeli istihdamıdır. Kurumumuzda istihdam edilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca uygun görülecek tarihlerde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada veya yalnızca sözlü olarak yapılacak Giriş Sınavları ile alınırlar.

10 Mart 2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Personel Atama İşlemleri konulu 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile;

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. maddesine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınması,

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda, üst yönetici, müşavir, uzman, uzman yardımcısı, bankalar yeminli murakıbı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve benzeri meslek personeli dışındaki personelin oranı, kuruluş kanunu ekindeki cetvelde yer alan toplam kadro sayısının % 30’unu geçmeyeceği ve Genelge’nin yayım tarihi itibarıyla bu oranın üzerinde personel bulunan kurumlarda, personelin toplam kadro sayısına oranı % 30’un altına düşünceye kadar kesinlikle naklen veya açıktan bu statüde personel alımı yapılmayacağı, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların personel işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususların titizlikle takip edileceği, belirtilen oranların aşılmaması konusunda gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, Kurumumuza naklen ya da açıktan “Diğer Personel” kategorisinde personel alımı yapılamamaktadır.