İşletmecilerin Evrensel Hizmet Katkı Payına İlişkin Yükümlülükleri

5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun “Evrensel hizmetin gelirleri” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan;

“...

b)(Değişik: 28/11/2017-7061/83 md.)(1) Türk Telekom yıllık net satış hâsılatının %1’ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler yıllık net satış hâsılatının %1’ini, izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar ve faaliyetleri gereği Hazine payı ödemekle yükümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeciler Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hâsılatının %1’ini, evrensel hizmet katkı payı olarak Kurum hesabına izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar yatırır ve Kurum takip eden ayın sonuna kadar,

c)(Değişik: 28/11/2017-7061/83 md.)(1)Kurum, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin ödediği payın %10’unu, ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar,

...

Bakanlığa bildirir. Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır ve bütçeye "Evrensel hizmet gelirleri" adı altında gelir kaydedilir.

(Değişik ikinci fıkra: 28/11/2017-7061/83 md.)(1)Bu süre içinde ödenmeyen katkı payları, Kurumun ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Kurum hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.”


ve aynı Kanun’un Ek Madde 1’inde yer alan;

“Evrensel hizmet gelirlerine ilişkin bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, işletmecilerin yıllık net satış hasılatının belirlenmesinde yetkilendirmenin başlangıç ve sona erme tarihleri itibariyle kıst esası uygulanır. Bu hükmün ve bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen istisna hükmünün uygulanmasında 25/6/2005 tarihi esas alınır.”


hükümleri gereği işletmeciler evrensel hizmet katkı payı ödemekle yükümlü olup, söz konusu yükümlülük doğrultusunda her yılın Haziran ayının son gününe kadar bir önceki yılın yetkilendirilmiş oldukları dönemine karşılık gelen yıllık net satış hasılatlarının %1’ini (yüzde bir) Kurumumuza ödemesi gerekmektedir.