Çalışmalar

IPv6 Forum Türkiye

BTK’nın koordinatörlüğünde üniversite, üretici, işletmeci, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile IPv6 gündemiyle çeşitli toplantılar düzenlenmiş ve bu toplantılar sonucunda 2 Ekim 2006’da BTK koordinatörlüğünde IPv6 Forum Türkiye kurulmuştur. 4 Mayıs 2010 tarihinde ise IPv6 Forum Türkiye, Global IPv6 Forum’un üyeliğine kabul edilmiştir.

Kamu Kesimine Yönelik Çalışmalar

Ülkemizde IPv6’ya geçiş çalışmalarının desteklenmesi ve kamu kesiminde olası atıl ve mükerrer yatırımlar yapılmasının önlenmesi amacıyla, E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürüten ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının uygulamasından sorumlu kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimler neticesinde;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının, geliştirme ve tedarik işleri sırasında IPv6’ya uyumluluğun sağlanmasını teminen bu hususun “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu”nda bir ölçüt olarak yer verilmesi
  • IPv6’ya geçiş konusunun e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun Nisan 2009’da yapılacak 27 nci toplantısının gündemine alınması ve toplantıda Kurumumuz tarafından konuyla ilgili bir sunum yapılması

temin edilmiştir.

Haziran 2010’da UBAK ile BTK temsilcileri tarafından oluşturulan “IPv6 Düzenleme ve Uygulamaları Çalışma Grubu” tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporda Türkiye’de IPv6’ya geçişe ilişkin önerilere yer verilmiştir. Söz konusu önerilerden birisi de bir Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlanması sağlanarak kamu kurumlarının IPv6’ya geçiş çalışmalarını başlatmasını temin etmektir. Genelge taslağı “Ulusal IPv6 Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” kapsamında hazırlanarak UBAK’a gönderilmiş, daha da sonra da Başbakanlığa gönderilerek 8 Aralık 2010 tarihinde Genelge şeklinde Resmi Gazete’de yayımlanması sağlanmıştır. BTK, bu Başbakanlık Genelge’sinin takibini gerçekleştirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarının IPv6’ya geçişi konusunda görüş alışverişine olanak sağlayacak bir zemin oluşturmak amacıyla 75 kamu kurum ve kuruluşundan 152 personelin katılımı ile elektronik ortamda “IPv6 Geçiş Platformu” oluşturmuştur. Bu platform aracılığı ile belirli aralıklarla Genelge’de belirtilen adımların gerçekleştirilme durumlarına ilişkin bilgi alınması planlanmaktadır.

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı ve Tasarımı Projesi

Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı ve Tasarımı Projesi, Kurumumuzun TÜBİTAK – ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK KAMAG 1007 Projeleri kapsamında geliştirmiş olduğu bir Projedir. Şubat 2009’da başlayan ve Şubat 2011’de tamamlanan bu proje ile çok önemli çıktılar elde edilmiştir. Bu çıktılar;

  • IPv6 tabanlı uygulamalar geliştirmek ve test etmek isteyen tarafların kullanabileceği “IPv6 Test Yatağı ve Mehmet Altuner Geliştirme Ortamı”,
  • IPv6 destekli ve web üzerinden çalışan bir video konferans yazılımı olan “fi6en”,
  • IPv6’ya geçiş için en uygun geçiş mekanizmasının belirlenmesinde kullanılabilecek bir karar destek sistemini içeren “Bilgi Üretim ve Yönetim Sistemi”,
  • IPv6 güvenlik açıklarının geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir balküpü yazılımı olan “KOVAN”, ve
  • IPv6’ya Geçişte Uyulmasında Fayda Görülen Minimum Güvenlik Önlemleri Belgesi

şeklinde sıralanabilir. Bu çıktılar projenin internet sayfasından (www.ipv6.net.tr ) ilgili tüm tarafların kullanımına açılmış durumdadır.

IPv6 Konferansı

Ulusal IPv6 Konferansı; ''Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi'' kapsamında BTK, TÜBİTAK-ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 12-13 Ocak 2011 tarihlerinde Rixos Grand Ankara’da düzenlenmiştir. Konferansta yapılan sunumlara http://konferans.ipv6.net.tr/ adresinden erişilebilir.

IPv6 Çalıştayı

BTK, Bilgi Güvenliği Derneği, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile Mayıs 2010’da Ankara’da gerçekleştirilen "Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"nda ''Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi'' kapsamında bir “IPv6 Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştay ile ilgili bilgilere (www.ipv6.net.tr) sayfasından erişilebilir.

Kurum Tezleri

Kurum uzmanları tarafından konu ile ilgili olarak hazırlanan tezlere erişebilirsiniz:

  • “Yeni Nesil İnternet Protokolü (IPng-IPv6): Dünya Örneklerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Yeni Nesil İnternet Protokolüne Geçiş Planı Örneği”, Nisan 2009, Mahire Kar
  • “Mobil IP: Mevcut Düzenlemeler ve Türkiye Önerileri”, Aralık 2004, Ayşegül Bolat