İdari Ücret

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

(1) Yetkilendirme ücreti, idarî ücretler ve kullanım hakkı ücretlerinden oluşur.

(2) Kurum; Pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak işletmecilerden idarî ücret alır.(Ek cümleler: 28/11/2017-7061/97 md.)Ancak yıllık alınan idarî ücret, 10.000 Türk lirası alt sınırından daha az olamaz. Söz konusu alt sınır her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” hükümleri,

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 15’ncı maddesinde;

(1) Yetkilendirme ücreti, idarî ve kullanım hakkı ücretlerinden oluşur.” hükmü ve “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde;

(1) (Değişik:RG-1/5/2021-31471) İşletmeci, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Bu ücrete esas olan matrah, işletmecinin yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır. Ancak yıllık alınan idari ücret, 10.000 Türk Lirası alt sınırından daha az olamaz. Söz konusu alt sınır her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Söz konusu uygulama 1/1/2018 tarihinden itibaren elde edilecek net satışlar için geçerlidir.

(2) Kurum, pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, işletmecilerden alınacak anılan idarî ücret oranını işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

(3) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına yatırılır.

(4) (Değişik:RG-1/5/2021-31471) İşletmeciler ilk defa yetkilendirme aşamasında yetkilendirildiği yıla ilişkin birinci fıkrada belirtilen alt sınır tutarını peşin ve tam olarak öderler. İşletmecilerin, ilk defa yetkilendirme aldıkları yıl içerisindeki yetkilendirilmiş oldukları döneme ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermeleri gerekir. İşletmecilerin, takip eden her bir yıla ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, bir sonraki yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermeleri gerekir. İşletmecilerin anılan belgeleri Kuruma göndermemeleri halinde; işletmecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları ve anılan alt sınır tutarı esas alınarak idari ücret hesaplanır. İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üzerinden yapar.

(5) (Değişik:RG-1/5/2021-31471) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeciler, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden, ayrıca, bir önceki yıla ait idari ücreti ödememişler ise söz konusu yıla ilişkin net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran ve alt sınır esas alınmak suretiyle idari ücret öder. Yetkilendirmenin iptal edildiği yıla ilişkin idari ücret alt sınırı kıst olarak hesaplanır.

(6) Beşinci fıkrada anılan işletmeciler, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablosu, Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tablolar ile yapılan ödemeye ilişkin makbuzu iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma göndermekle yükümlü olup anılan belgelerin iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde, işletmecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları esas alınarak idari ücret hesaplanır. İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üzerinden yapar.

(7) Üçüncü ve beşinci fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.

(8) (Değişik:RG-1/5/2021-31471) İşletmecilerden, Haziran ayı sonu itibarıyla alınacak olan idari ücretin, uygulanacak faizi ile birlikte Eylül ayının son gününe kadar kısmen veya tamamen ödemeyenlerin tüm yetkilendirmeleri iptal edilir. İdari ücretin eksik yatırıldığının daha sonra Kurumca tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksik miktarı, Kurum tarafından bildirilmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde faizi ile birlikte ödemeyen işletmecilerin tüm yetkilendirmeleri iptal edilir. Ancak Kurum, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirmelerin bu fıkrada yer alan gerekçelerle iptali hakkında Bakanlığın görüşünü alarak karar verir.

(9) Beşinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen sürelerde kısmen veya tamamen ödenmeyen idari ücret tutarları, Kurumun bildirimi üzerine, faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.

(10) Aksi ilgili ihale şartnamesinde belirtilmedikçe, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı ile yetkilendirilen işletmeciler, idari ücret bakımından bu maddedeki yükümlülüklere tabidir.

(11) Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak Kurum masraflarına katkı payı ödeme yükümlüsü olan işletmeci ayrıca idari ücret ödemez.” hükümleri yer almaktadır.


Bu itibarla, Kurumumuz tarafından yetkilendirilen işletmeciler idari ücret ödemekle yükümlü olup, söz konusu yükümlülük doğrultusunda her yılın Haziran ayının son gününe kadar;

  • Bir önceki yılın yetkilendirilmiş oldukları döneme karşılık gelen yıllık net satış hasılatlarının %0,35’inin (on binde otuz beş),
  • Söz konusu tutarın 2023 yılı için belirlenen 50.247 TL’den az olması halinde 50.247 TL olarak 2024 yılı için ise 79.622 TL’den az olması halinde 79.622  TL olarak ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan tutarın,

Kurumumuz Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki IBAN No:TR21 0001 0017 4534 2772 8252 43 No'lu hesabına “İdari Ücret Ödemesi” ibaresi eklenerek yatırılması gerekmektedir.