Giriş Sınavları Hakkında Bilgi

Katılma Şartları

Giriş sınavına katılabilmek için,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon ve işletme mühendisliği fakültelerinden veya bölümlerinden, sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk, işletme ve iletişim fakültelerinden veya bölümlerinden ya da sayılan fakülte ve bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış A Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, öğrenim alanlarına göre başvuru ilânında belirtilen puan türlerinden belirlenen taban puanı almış olmak,
 • Kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde, YDS'den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak şarttır.

Giriş sınavı duyurusu

Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim alanları ve kontenjanları, belirlenen KPSS puan türleri ve taban puanları ile puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın tarihi, yeri, konuları ve değerlendirme yöntemi ile sınava ilişkin diğer hususlar ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Kurumun internet sitesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların;

 • Kurumdan veya Kurumun internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu ve sınav giriş belgesi,
 • Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.),
 • KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 • YDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

ile başvurularını ilanda belirtilen yerlere şahsen ya da ilânda belirtildiği takdirde posta ile veya internet üzerinden yapmaları gerekir. Posta ile veya internet üzerinden yapılan başvurularda, istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında tasdik edilir.

Başvuruların incelenmesi

Yapılan başvurular Kurumca incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve başvurulara ilişkin olarak yapılacak itirazlar karara bağlanır.

Başvuruları uygun bulunan adayların beyan ettikleri KPSS puanlarının doğruluğu ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol edilir.

Giriş sınavına çağrı

Puan türleri ve öğrenim alanları itibarıyla KPSS’de en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde 20 katını, sadece sözlü sınav yapılması halinde 4 katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılabilirler.

Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları ve KPSS puanları Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir. Kimlik bilgileri, sınav tarihi ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az on beş gün önce adayların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.

Giriş Sınavı Komisyonu

Giriş sınavlarının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması ile ilgili çalışmalar Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yapılır. Kurul tarafından belirlenecek sınav komisyonu, biri başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları hâlinde, tespit sırasına göre çalışmalara katılmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir. Gerek görüldüğünde en çok iki üye yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından seçilir.

Yazılı sınav

Yazılı sınav Kurum tarafından yapılır. Yazılı sınav için konusunda uzmanlaşmış kişi veya kuruluşlardan destek sağlanabilir. Gerek görülmesi halinde yazılı sınav, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya üniversitelere de yaptırılabilir.

Yazılı sınav konuları, aday uzman yardımcılarının öğrenim alanları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Yazılı sınav soruları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuları kapsayacak şekilde sınav komisyonunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınav, sınav komisyonunun yönetimi ve denetiminde yapılır. Yazılı sınavda isim yeri kapanabilecek özel cevap kâğıtları kullanılır.

Sınav başlamadan önce her bir sınav salonunda; adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu ve sınavın başlama saati hususunda tutanak düzenlenir, sınav kuralları açıklanır, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

Sınav sonunda da her bir sınav salonunda; adayların isimleri kapatıldıktan sonra toplanan soru ve cevap kâğıtları ile adaylara dağıtılmayan soru ve cevap kâğıtları ve düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konularak zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, sınavın saat kaçta bittiği, sınava kaç adayın katıldığı, adaylardan toplanan soru ve cevap kâğıtları ile dağıtılmayan soru kâğıtlarının kaç adet olduğu diğer bir tutanakla tespit edilir ve zarf bu tutanakla birlikte sınav komisyonu başkanına verilir.

Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

Sınav esnasında kopya çeken veya çekilmesine yardımcı olanlar, haklarında tutanak düzenlenerek sınav dışı bırakılırlar.

Her adaya ait cevap kâğıtları sınav komisyonunca 100 puan üzerinden değerlendirilerek yazılı sınav puanı tespit edilir. Sınav komisyonu başkanınca cevap kâğıtlarının isim yazılı kısımları sınav komisyonu huzurunda açılarak, adayların puanları isimlerinin yer aldığı cetvele kaydedilir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekir.

Sınav komisyonu cevap kâğıtlarını sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde değerlendirerek sınav sonuçlarını bir tutanakla Daire Başkanlığına teslim eder.

Sözlü sınav

Yazılı sınava katılan adaylar arasında öğrenim alanları itibarıyla en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralamada duyuruda belirtilen boş kadro sayısının en çok 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilirler.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir; ayrıca sınavın yer, gün ve saat bilgilerinin belirtildiği sözlü sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az on beş gün önce adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilerek sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlardan sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

 • Adayın özgeçmişi,
 • Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Sözlü sınavda adayların; yazılı sınav konuları ile Kurumun faaliyet alanındaki konulara ilişkin bilgileri, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri ile davranış ve tepkilerinin meslek personeli olmaya uygunluğu değerlendirilir. Değerlendirme, sınav komisyonu üyelerince 100 puan üzerinden ayrı ayrı yapılır. Takdir edilen notların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav notu belirlenir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

Giriş sınavı sonuçları

Sınav komisyonu, sözlü sınavı takip eden üç gün içinde yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalamasını alarak adayların giriş sınavı puanını belirler ve öğrenim alanları itibarıyla sıralamaya tabi tutar. Oluşturulan liste sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir ve Başkana sunulur. Duyuruda yer alan boş uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilir. Gerek görüldüğünde öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılması halinde de 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Bu durumda nihai başarı listesi sözlü sınav sonucuna göre oluşturulur.

Bazı öğrenim alanlarında sınav duyurusunda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde Kurul, öğrenim alanlarının kontenjanlarında ihtiyaca göre değişiklik yapmaya yetkilidir.

Sınav sonuçları, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilerek başarılı olan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir ve atama için gerekli belgeler istenir.

Sınavlarla ilgili önemli noktalar

Giriş sınavına katılabileceği ilan edilen adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınav sonuçları, sınavda başarılı olsalar geçersiz sayılır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav sürecinin herhangi bir aşamasında istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.