Genel Bilgi


Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlaması ile birlikte, bu iş ve işlemlerin geçerliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve inkar edilemezliğinin sağlanması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunu çözmek için en uygun çözüm olarak elektronik imza uygulaması başlatılmış ve tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde bu konudaki yasal boşluğu gidermek için 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hazırlanmış ve 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmaktadır.  

Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imzanın,

  • elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurması,
  • elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haiz olması,
  • usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması ve
  • bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması

Kanunun hukuki açıdan getirmiş olduğu en önemli yeniliklerdir.