Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi Usul ve Esasları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, 27/12/2012 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" in 4 üncü maddesinde EHABS, "Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin altyapılarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistem" olarak tanımlanmıştır. 28/08/2015 tarihli Bakanlık Makam Olur'u gereğince EHABS'ın Kurumumuzca kurulması ve işletilmesine karar verilmiştir.

Kurumumuz tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik" 13/07/2016 tarih ve 29769 sayı ile Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, EHABS’a ilişkin hususlar ile elektronik haberleşme altyapı tesislerine ilişkin asgari gerekliliklerin belirlenmesi ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Bu kapsamda işletmecilerin EHABS’a girilecek verileri hazırlamalarına ve söz konusu verileri sisteme girmelerine yönelik usul ve esaslar 23/07/2018 tarih ve 2018/DK-TED/236 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanmıştır.

 EHABS projesi 21/01/2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. EHABS projesi ile aşağıdaki faydaların sağlanması hedeflenmektedir.

  • Ülkemizin elektronik haberleşme altyapısına ilişkin coğrafi bilgilerini tek bir merkezde toplanması,
  • Altyapı bilgilerinin tek merkezde toplanarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir haritada gösterilmesi,
  •  Geçiş hakkı ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanması,
  • Geçiş hakkı süreçlerinin anlık takibi, evrensel hizmet kapsamında fiber başta olmak üzere genişbant erişimin yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve diğer kurumların karar destek sistemine katkıda bulunulması.