Elektromanyetik Girişim (Enterferans)

“Elektromanyetik girişim" terimi, ilgili Kanun ve Yönetmelik/Tebliğe uygun olarak sağlanan her türlü sistem/cihaz faaliyetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi ifade eder.

"Etkileyen Sistem" terimi, çalışması esnasında havaya istenmeyen sinyal yayarak diğer sistemlerin faaliyetini engelleyen her türlü (Radyo/TV vericisi, telsiz, sanayii cihazları vb.) sistem/cihazı ifade eder. 

"Etkilenen Sistem" terimi, çalışması esnasında istenmeyen sinyallar tarafından faaliyeti engellenen veya kesintiye uğrayan her türlü (Radyo/TV, telsiz, telefon, sinyalizasyon sistemleri vb.) sistem/cihazı ifade eder.

Şikayet yazısı veya BTK-11-Formu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüklerine ile yapılan elektromanyetik girişim müracaatları için; şikayetin doğruluğunun teyit edilmesini (adres, telefon numaraları, şifahi olarak elektromanyetik girişim ile ilgili gerekli bilgilerin alınması) müteakip gerekli çalışmalar başlatılır.

Elektromanyetik girişimin tespiti ve giderilmesi işleminde Milli Monitör Sistemi imkanlarından geniş ölçüde faydalanılmaktadır.

Herhangi bir verici/alıcı ve diğer sistemlerin elektromanyetik girişime maruz kalmaları durumunda etkilenen sistem veya cihazın kullanım amacına ve yerine göre elektromanyetik girişime sebep olan sisteme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından aşağıda belirtilen süre verme veya derhal kapatma işlemleri uygulanır.

Elektromanyetik girişime neden olan sistem, deniz veya hava seyrüsefer sistemlerini veya haberleşmesini veya milli/uluslararası tehlike, çağrı veya acil yardım kanallarını, ülke, devlet, can ve mal güvenliğini ilgilendiren kamu hizmeti veren kurumları (Acil servis, itfaiye, ulaşım vb.) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sistemleri veya haberleşmesini etkiliyorsa, söz konusu sistemin faaliyeti, ilgili kuruluş yazılı olarak bilgilendirilmek suretiyle süre verilmeksizin derhal durdurulur.

Elektromanyetik girişime neden olan kurum/kuruluş/istasyon yetkilileri; vericilerinin/cihaza gerekli bakım-onarım, filtreleme vb. işlemlerin yaptırıldığına dair bir yazının veya yeni cihaz/birim satın alınmış ise bunlara ait fatura fotokopilerinin veya etkilenen kuruluştan elektromanyetik girişimin giderildiğine dair alınacak yazının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna/Bölge Müdürlüğüne göndermek zorundadır.

Etkilenen sistemin kullanım amacına bağlı olarak; etkileyen kurum/kuruluş/istasyon yetkililerine elektromanyetik girişimin giderilmesi amacıyla 1-30 gün arasında makul bir süre verilir

Elektromanyetik girişimin giderilmesi amacıyla, süre verilen kurum/kuruluş/istasyon yetkilileri; vericilerinin bakım-onarım ve testlerini yaptırarak, firma tarafından tanzim edilecek raporu veya etkilenen kuruluştan elektromanyetik girişimin giderildiğine  dair  alınacak yazıyı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna/Bölge Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde elektromanyetik girişiminin giderilmemesi veya Test Bakım Onarım Raporunun veya etkilenen kuruluştan elektromanyetik girişimin giderildiğine dair alınacak yazının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmemesi durumunda gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar sistem/cihaz faaliyeti, ilgililer yazılı olarak bilgilendirilmek suretiyle geçici olarak durdurulur.

BTK tarafından faaliyeti durdurulan radyo/TV istasyonlarının yeniden faaliyete geçebilmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum tarafından verilecek izne bağlıdır. 

Elektromanyetik girişim araştırması sırasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan izin alınmadan kurulduğu/kullanıldığı tespit edilen sistem/cihaz için herhangi bir elektromanyetik girişim araştırması yapılmaksızın sistemin / cihazın faaliyeti derhal durdurulur.  

Elektromanyetik girişim sebebiyle faaliyeti durdurulmasına rağmen, sebep olduğu enterferansı gidermeden izinsiz olarak yeniden faaliyete geçen kurum/kuruluş/istasyon sahipleri veya işletenler hakkında Türk Ceza Kanununun 124. maddesi hükümlerine göre hukuki müeyyideler uygulanır.

Elektromanyetik girişim müracaatı yapıldığı bir durumda, Kurumumuzca herhangi bir müdahale yapılmadan önce elektromanyetik girişimin kendiliğinden ortadan kalktığı durumda, Kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Kurumumuza ivedilikle bilgi verilmesi gerekmektedir.