Eğitim

Kurumumuz personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, mesleklerinde daha başarılı olmalarını sağlayacak belirli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması ve daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmaları için eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Kurumumuz bünyesinde eğitim faaliyetleri dört başlık altında yürütülmektedir.

İntibak Eğitimi

Kurumumuz emrinde göreve başlayan Uzman Yardımcılarının görev alanları da göz önünde bulundurularak, memuriyet hak ve yükümlülükleri, Kurum teşkilatı, mevzuatı ile görev ve fonksiyonları konularında eğitilerek, Kurum bünyesine uyumlarını sağlamak üzere verilen eğitimdir.

Hizmet İçi Eğitim

Kurumumuz personelinin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, mesleki yetkinlik ve davranışlarının geliştirilmesi, üst görevlere hazırlanması ile hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleridir.

Yurt Dışı Eğitim

Kurumumuzun görevlerinin gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre Kurum ilgili personelinin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla, yurt dışında, lisansüstü eğitim, staj, kurs, seminer vb. imkanlar ile eğitimidir.

Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim

Kurumun görevlerinin gerektirdiği öncelikler ve ihtiyaçlar çerçevesinde, Kurum personelinin mesleki konularda yetiştirilmesi amacıyla katıldıkları yurt lisansüstü eğitim faaliyetleridir.

Eğitim faaliyetleri Kurum amaç ve politikaları çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı eğitim ihtiyaçlarının bir araya getirilerek, Kurum Bütçe olanakları göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanan yıllık eğitim planları çerçevesinde yürütülmektedir.

Kurumumuz meslek personeline yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri amacıyla destekler sağlanmakta olup, çok sayıda meslek personeli bu desteklerden yararlanmaktadır.

2006 yılından beri Kurumumuz meslek personeli Avustralya, ABD ve Avrupa ülkelerinde, YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde lisansüstü eğitime katılmaktadırlar.