Düzenleme ve Standartlar

Avrupa Birliği (AB) üyeliği, ülkemizin öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ülkemiz, AB’ye üyeliğinin gerçekleştirilmesine yönelik kararlı politikalar izlemektedir. Bu nedenle Kurumumuz ülkemizin üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi düzenlemelerini, AB’nin telekomünikasyon alanındaki düzenlemeleriyle uyumlaştırmıştır.

Bu kapsamda, telekomünikasyon alanında standartlarla desteklenen Yeni Yaklaşım karakteristiklerinin Uyumlaştırılmış Standartların kullandığı yasal düzenleme örneği AB mevzuatlarına uyum çerçevesinde Kurumumuzun sorumluluğunda bulunan R&TTE Direktifidir. Standartların bu durumda “Birlikte Düzenleyici” fonksiyonu bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler, politika hedeflerini ortaya koymakta ve bunlar politika hedefleri ile uygun olan araçları sağlayan standartlarla tümlenmektedirler.

Kurumumuz, R&TTE Direktifinin uyum metni olan "Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları-TTTE Yönetmeliği” hazırlamıştır. Piyasa denetimi esnasında alınan numunelerin, TTTE Yönetmeliğine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamında, piyasa denetimleri esnasında alınan numunelerin gerekli testlere tabi tutulması amacıyla Piyasa Gözetimi Laboratuvarı kurulmuştur.

Buna ilave olarak, Yeni Yaklaşım karakteristiklerinden farklı olan ancak standartları kullanan telekomünikasyon alanında Kurumumuzun uhdesinde olan diğer bir düzenleme ise Çerçeve Direktiftir.

R&TTE Direktifi ve Standartlar

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının ve bunların uygunluğunun karşılıklı tanınması konusundaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 09/03/1999 tarihli ve 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifi 01/04/2000 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Üreticiler, cihazlarının R&TTE Direktifine uygunluğunu göstermek için Uyumlaştırılmış Standartları kullanmaktadırlar. Bu nedenle AB ile ETSI, CEN ve CENELEC arasında uyumlaştırılmış standartların geliştirilmesi amacıyla ihtiyaca göre güncellenen anlaşmalar yapılmıştır.

Üreticinin uyumlaştırılmış standartları kullanıp kullanmaması isteğine bağlıdır. Üreticinin uyumlaştırılmış standartları kullanması halinde Onaylanmış Kuruluşa gitme zorunluluğu olmamaktadır. Bu da üreticiye avantaj sağlamaktadır. Ancak üretici farklı bir standart kullanıyor ise kullandığı standardın R&TTE Direktifi ile belirlenen kriterleri sağladığını göstermek için Onaylanmış Kuruluşa başvurması gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından, R&TTE Direktifinin uyum metni olan “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği” (TTTE Yönetmeliği), 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” (Çerçeve Kanun)’a dayanılarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 5 inci maddesinde “Teknik düzenlemelerde uyumlaştırılmış ulusal standartlara atıfta bulunulması halinde, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartların hazırlanması veya hazırlattırılması, tadil veya revize edilmesi, re'sen veya yetkili kuruluşların talebi üzerine, TSE tarafından gerçekleştirilir. Teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu teknik düzenleme belirtilmek suretiyle, yetkili kuruluşlarca, Resmî Gazetede yayımlanır.” denilmektedir.

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından hazırlanan Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları ve ilgili Uyumlaştırılan Ulusal Standartların yer aldığı liste “TTTE Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ” (2004/1 - 2007/1) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu liste, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan standartlar çerçevesinde güncellenerek yayımlanmaktadır.

R&TTE Direktifi ve uyum metni olan TTTE Yönetmeliği çerçevesinde standartların kullanımı ile ilgili rehberlere dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Arayüz Teknik Özellikleri

Avrupa Birliği’nin 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifinin 4.2. maddesi ve söz konusu direktifin adaptasyon metni olarak 24.03.2007 Tarih ve 26472 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesi gereğince; kamuya açık elektronik haberleşme şebekelerinin son kullanıcı terminal ekipmanı arayüzlerine ilişkin teknik özelliklerin, ilgili işletmeciler tarafından yayımlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, “Arayüz Teknik Özelliklerinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ” 9/4/2009 tarih ve 27195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 9/10/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yükümlü işletmeciler tarafından yayımlanmış olan arayüz teknik özelliklerine aşağıda verilen linklerden erişilebilmektedir. Söz konusu özellikler hakkında detaylı bilgi taleplerinin, doğrudan ilgili işletmecilere; arayüz özelliklerinin yayımlanması ile ilgili usul ve esaslar hakkında bilgi taleplerinin ise Kurumumuza yöneltilmesi tavsiye edilmektedir.

İşletmeci Arayüz Özellikleri

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.

Doğan İletişim Elektronik Servis Hizmetleri Ve Yayıncılık A.Ş.

Doruk İletişim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Tic. A.Ş.

Eskişehir Bilişim İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Grid Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

Mtctr Memorex Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Piyasa Gözetimi Laboratuvarı ve Standartlar

Kurumumuz tarafından hazırlanan, “Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” kapsamında, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken yapılan denetimlerde ilgili teknik düzenlemeye uygun olmaması ve/veya güvensiz olduğuna dair şüphelerin bulunması durumunda cihazların teste tabi tutulması gerekmektedir. Bu kapsamda gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Piyasa Gözetimi Laboratuvarı kurulmuştur. Oluşturulan bu yapı ile telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının denetimi, piyasadan alınacak numuneler üzerinde Piyasa Gözetimi Laboratuvarında yapılan test ve ölçüm işlemleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Piyasa Gözetimi Laboratuvarında;

Elektromanyetik uyumluluk (EMC),

Alçak gerilim direktifi (LVD),

GSM telefon cihazlarının özgül soğurma oranı (SAR),

Radyo frekans (RF) testleri yapılabilmektedir.

EMC, LVD, SAR ve RF ölçümlerinde takip edilen prosedürler, başta ETSI olmak üzere CEN, CENELEC standartları ile ITU tavsiyelerine göre hazırlanmıştır.

Piyasa Gözetimi Laboratuvarı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çerçeve Direktif ve Standartlar

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Elektronik Haberleşme Şebekeleri ve Hizmetleriyle İlgili Ortak Bir Düzenleyici Çerçeveye İlişkin 07/03/2002 tarih ve 2002/21/EC sayılı Direktifi kapsamında AB Komisyonu tarafından, elektronik haberleşme şebekelerinin, elektronik haberleşme hizmetlerinin ve bunlarla bağlantılı tesislerin ve hizmetlerin uyumlu bir şekilde sunulmasını teşvik etmek amacıyla standartlar ve/veya teknik özellikler listesi hazırlanmakta ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Diğer taraftan, AB Komisyonu, bu standartların, Avrupa standart organizasyonları CEN, CENELEC ve ETSI tarafından hazırlanmasını talep etmektedir.

Kurumumuz, AB mevzuatlarına uyum çerçevesinde; söz konusu Direktifi uyumlaştırmak ve uygulamaktan sorumludur. Bu kapsamda, Direktifin 17 nci maddesi ile standardizasyon konusunda Kurumumuzun görevleri;

Hizmetlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak ve kullanıcıların seçme özgürlüğünü artırmak için gerekli olacak ölçüde, hizmetlerin, teknik arabirimlerin ve/veya şebeke işlevlerinin sunumunda AB Resmi Gazete’sinde yayımlanan standart ve/veya teknik özelliklerin kullanılmasını teşvik etmeli,

Avrupa standart organizasyonları tarafından benimsenen standartların ve /veya teknik özelliklerin uygulanmasını teşvik etmeli,

AB Resmi Gazete’sinde yayımlanan ve/veya Avrupa standart organizasyonları tarafından benimsenen standart ve/veya teknik özelliklerin olmaması durumunda, ITU, ISO ya da IEC tarafından benimsenen uluslararası standartların veya tavsiyelerin uygulanmasını teşvik etmeli,Uluslararası standartların mevcut olduğu durumlarda, Avrupa standart organizasyonlarının bu standartları veya ilgili kısımlarını, bu tür uluslararası standartların ya da ilgili kısımların etkin olmadığı durumlar hariç olmak üzere, kendi geliştirdikleri standartlara temel oluşturmak maksadıyla kullanmalarını teşvik etmeli,

AB Resmi Gazete’sinde yayımlanan ve/veya Avrupa standart organizasyonları tarafından değinilen standartlar ve/veya teknik özellikler, yeterli ölçüde uygulanmamış ve bu nedenle bir veya daha fazla AB üyesi ile aday ülkelerde hizmetlerin birlikte çalışabilirliği temin edilememişse, bu standartların ve/veya teknik özelliklerin uygulanması hizmetlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak ve kullanıcıların seçme özgürlüğünü artırmak için gerekli olacak ölçüde zorunlu standart şeklinde atıf yapılarak uygulanmasını zorunlu kılmalı.

olarak ifade edilmektedir.

Çerçeve Direktif kapsamında standartların kullanımı ile ilgili rehberlere buradan ulaşabilirsiniz.