POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON İDARELERİ AVRUPA KONFERANSI-CEPT

Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı-CEPT teşkilatının kuruluşu, posta ve telekomünikasyon alanlarında 20 Avrupa ülkesinin daha geniş çaplı bir bölgesel işbirliğini oluşturmak üzere yapmış oldukları girişimlerin sonucudur. Bu girişimler sonucunda, 26 Haziran 1959 tarihinde İsviçre’nin Montreux şehrinde yapılan bir anlaşma ile CEPT  kurulmuştur. 19 ülkenin katılımıyla kurulan CEPT’in mevcut üye sayısı 48’dir. Ülkemiz CEPT’e 1960 yılında üye olmuştur.

CEPT’in görevleri; Avrupa posta ve elektronik haberleşme alanlarında üyeler arasında güçlü ilişkiler geliştirmek, işbirliği ve dinamik bir pazar oluşumunu sağlamak, Posta ve elektronik haberleşme alanlarında ortak görüşler, öncelikler ve amaçlar geliştirmek, Avrupa çapında radyospektrumunu da kapsayacak şekilde  düzenleme ve politikalar oluşturmak, Avrupa çapında bir düzenleme uyumu sağlamak üzere, radyospektrumu ile birlikte  diğer alanlarda da Avrupa ülkeleri arasında etkin bir işbirliği sağlamak ve ITU ile UPU (Dünya Posta Birliği) nezdinde, diğer bölgesel organizasyonlarla da görüşerek, ortak  Avrupa tekliflerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uyarlanması için bir forum oluşturmaktır.

CEPT; çalışmalarını bünyesinde kurulmuş 3 komite aracılığı ile yürütmektedir:

  • Avrupa Posta Düzenlemeleri Komitesi (CERP)
  • Elektronik Haberleşme Komitesi (ECC)
  • ITU Komitesi (Com ITU)

ITU Komitesi (Com-ITU)

Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT)’nın, ITU’nun dünya konferanslarının ve genel kurullarının gündemine odaklı çalışmalar yapan ve üyesi ülkelerin katkıları ile bu konferanslara sunulacak Avrupa Ortak Tekliflerini geliştiren ITU Komitesi (Com-ITU) ITU gündemindeki konuların yoğunluğuna göre yılda 3 veya 4 toplantı gerçekleştirmektedir. Toplantılar ev sahipliği yapmak isteyen bir ülke olmaması halinde Kopenhag’da bulunan ECO Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Com-ITU toplantıları, ITU çalışmalarının takibinin önemli bir parçasını teşkil etmekte, ülkemizin yer aldığı ITU’nun Batı Avrupa bölgesinde yer alan ülkeler ile ortak hedefler belirlenmesi ve çalışmalarda koordinasyon sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Posta Düzenlemeleri Avrupa Komitesi (CERP)

CEPT bünyesindeki diğer bir komite olan Posta Düzenlemeleri Avrupa Komitesi (European Committee for Postal Regulations-CERP), Dünya Posta Birliği (UPU)'nin çalışmalarına Sınırlı Üye sıfatıyla gözlemci olarak katılmakta olup CEPT adına yapılan katkılar CERP koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Posta sektöründeki konuların yoğunluğuna göre yılda 3 veya 4 toplantı gerçekleştirmektedir. CERP’in altında UPU ve Politika çalışmaları grupta bulunmakta olup bu çalışma grupları da yıllık gündemine göre 1 veya 2 toplantı gerçekleştirmektedir. Politika Çalışma Grubu daha çok Avrupa Birliği ve ülke mevzuatlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirirken UPU çalışma grubu UPU gündemine yoğunlaşmaktadır. Kurumumuzun 6475 sayılı Kanun ile posta sektöründe düzenleyici ve denetleyici idare olarak belirlenmiş olması ve sektörel düzenlemeleri yapmanın yanı sıra ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların da sektöre ilişkin düzenleme ve uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak görevlerinin bulunması nedeniyle CERP Genel Kurulları ve UPU Çalışma Gruplarının çalışmaları önem taşımaktadır.

Avrupa Haberleşme Ofisi (ECO)


CEPT Başkanlığı ve CEPT Komitelerinin Sekreterya hizmeti  ECO tarafından sürdürülmektedir. Merkezi Kopenhag’da olan ECO, CEPT ve üyesi ülkelere teknik yardım sağlamak maksadıyla kurulmuş daimi bir ofistir. Ülkemizin de üyesi olduğu ECO’ya, CEPT’e üye olan ülkeler üye olabilmektedirler.

ECO’nun yönetimine ilişkin kararlar, imzacısı üye ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen Konsey toplantılarında alınmaktadır. 23 Haziran 1993 tarihinde imzaya açılan Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesini Türkiye, 16 Nisan 1998 tarihinde imzalamıştır. Ancak, telekomünikasyon teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmeler, telekomünikasyon ve radyokomünikasyon düzenlemelerinin bir çatı altında toplanmasını gerektirmiş ve Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı’nın yapısında köklü değişikliklere gidilmiştir. 2000 yılında Radyokomünikasyon ve Telekomünikasyon konularında faaliyet gösteren iki komite birleştirilerek Elektronik Haberleşme Komitesi (Electronic Communications Committee-ECC) kurulmuştur. Buna bağlı olarak, Radyokomünikasyon (ERO) ve Telekomünikasyonla (ETO) ilgili Komitelerin birleştirilmesi, bu Komitelere bağlı çalışan Ofislerin de tek bir ofis altında  birleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve Avrupa Haberleşme Ofisi (European Communications Ofice-ECO) kurulmuştur. ECO Sözleşmesi, Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesi üzerinde yapılan değişikliklerle oluşturulmuştur.